कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना « Rural Women Development Center
 • TELEPHONE 82-560837
 • EMAIL ADDRESS rwdcnepal17@gmail.com
 • ADDRESS Ghorahi, Dang

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना

Please follow & like us :)

rwdc office building
RWDC office building in Ghorahi Sub Metropolis-15, Bhanutol

Rural Women Development Centre-RWDC- (Gramin Mahila Utthan Kendra) was founded in 1993 in Dang district with a vision to “Create a Self-reliant and empowered society”. RWDC has been working for educational rights, women empowerment, reproductive health, income generation, governance, accountability; disaster risk management, climate change resilience, gender equality, and human rights for rural backward and marginalized communities with “Zero Tolerance” to gender violence.

DETAILED JOB DESCRIPTION / REQUIREMENTS:

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७९।०९।१७

राजपुर गाउँपालिका, दाङ र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रRural Women Development Centre-RWDC दाङ द्वारा राजपुर गाँउपालिकामा सञ्चालन हुने “कृषि तथा पशु विकाशमा आधारित सानाकिसान तथा युवा उद्यमशिलता विकास साझेदारी परियोजना” का लागि तपशिलमा उल्लेखित पदका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकाले यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

१.  आवश्कता सम्वन्धी विवरण:

क)  पद: परियोजना संयोजक– संख्या:  १ (एक) जना

न्युनतम योग्यता र कार्यानुभव:

 • कृषि/भेटेनरी, समाज शास्त्र, ग्रामीण विकास विषयमा स्नातक तह वा सोसरहउतिर्ण गरी ३ वर्ष सामुदायिक विकास तथा बाख्रा, दुध, र तरकारीको मुल्य श्रंखलामा काम गरेको अनुभव भएको ।
 • योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन, परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याकंन तथा प्रतिवेदन लेखन सम्बन्धि ज्ञान, सीप र अनुभव भएको।
 • साना किसान सवलिकरण तथा उद्यमशिल साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धि ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालन, तालिम व्यवस्थापन र सहजिकरणसम्वन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • कृषि तथा पशु वस्तुमा आधारीत व्यवसाय तथा उद्यमशीलतामा महिला तथा यूवाहरुको सहभागिता,सामाजिक परिचालन, कृषि तथा पशुजन्यवस्तुहरको वजारीकरणमा विशेष दक्षता भएको ।
 • स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर (micro-soft word, excel, power point, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
 • मोटरसाइकल चलाउन सक्ने र अनुमती पत्र प्राप्त भएको ।
 • कार्यक्रम संयोजक कम्तीमा ८० प्रतिशत समयवधि परियोजना क्षेत्रमा बस्नुुपर्नेछ ।

ख)  पद:  प्राविधिक संयोजक– संख्या:  १ (एक) जना

न्युनतम योग्यता र कार्यानुभव:

 • भेटनरी विषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा २ वर्ष वा जेटिए उतिर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा ३ वर्षको कार्यअनुभव भएको ।
 • कृषि तथा पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राविधिक तथा सिर्जनात्मक दक्षता भएको ।
 • स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 • कृषि तथा पशुवस्तुको वजारीकरण सम्बन्धि ज्ञान, सिप र अनुभव भएको ।
 • समुदाय स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, प्राविधिक तालिमको आयोजना, संञ्चालन तथा प्रतिवेदन लेखन सम्बन्धि अनुभव भएको ।
 • कम्प्युटर (micro-soft word, excel, power point, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
 • मोटरसाइकल चलाउन सक्ने र अनुमती पत्र प्राप्त भएको ।
 • प्राविधिक संयोजक परियोजना क्षेत्रमा ९ाष्भमि दबकभम० बस्नुपर्नेछ।

ग)  पद: लेखा अधिकृत– संख्या:  १ (एक) जना

न्युनतम योग्यता र कार्यानुभव:

 • वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी कम्तीमा ३ वर्षको कार्यानुभव  भएको ।
 • लेखाका आधारभुत सिद्धान्तको विषयमा दक्षता भएको ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धी दक्षता भएको र लेखा सफ्टवेर सम्वन्धी ज्ञान तथा सञ्चालन अनुभव भएको ।
 • लेखा प्रतिवेदन तयारी, तथ्याङ्क विश्लेषण, बजेट निर्माण सम्वन्धी ज्ञान भएको ।
 • स्थानीय सरकारको लेखा प्रणाली, वजेट निकासा तथा फर्छयौट र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्वन्धि ज्ञान तथा अनुभव भएको ।
 • स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 • मोटरसाइकल चलाउन सक्ने र अनुमती पत्र प्राप्त भएको ।
 • नियमित तथा आवश्यकता अनुसार परियोजना कार्यक्षेत्र भ्रमण गर्नुपर्नेछ ।

घ)  पद :  सामुदायीक सहजकर्ता– संख्या: ७ (सात) जना

न्युनतम योग्यता: 

 • १०+२ वा सो सरह उत्तिर्ण गरीसामुदायिक विकास तथा बाख्रा, दुध, र तरकारीको मुल्य श्रृंखलामा कम्तीमा ३ वर्षको कार्यानुभव भएको।
 • स्वावलम्वन समूह गठन तथा परिचालन सम्वन्धि अनुभव भएको ।
 • तालिम सहजीकरण, व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन लेखन सम्वन्धि ज्ञान, सीप तथा अनुभव भएको ।
 • महिला तथा युवा सशक्तिकरण, समुह व्यवस्थापन र सामाजिक परिचालन सम्वन्धी दक्षता भएको ।
 • कृषि तथा पशु उद्यमशिलता विकासको माध्यमबाट आयआर्जन गर्न समुदायलाई उत्प्रेरीत गर्न सक्ने विषेश ज्ञान भएको ।
 • कम्प्युटर सम्बन्धि ज्ञान भएको ।
 • राजपुर गा.पा.क्षेत्रमा स्थाई बसोवास भएको हुनुपर्नेछ।

२.  सेवा सुविधा: परियोजनाको नियमानुसार हुनेछ ।

३.  दरखास्त दिने अन्तीम मिति: २०७९।०९।२३ कार्यालय समय भित्र  (अन्तिम दिन विदा भएकोे हकमा विदाको दोस्रो दिनमा पेश गर्नुपर्ने छ ।) 

४.  परिक्षाको किसिम:  लिखित, अन्तरवार्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक

५.  आवश्यक कागजातहरु: कुन पदमा आवेदन गरेको हो सो को विवरण समेत खुल्ने गरी निवेदन, व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, सम्वन्धीत विषयको कार्यानुभव पत्र, पासपोर्ट साईजको फोटो र अन्य आवश्यक कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र (आर.डव्लु.डि.सि) दाङको कार्यालय, घोराही दाङ वा राजपुर गाँउपालिकाको कार्यालयमा दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ ।

Interested Nepali citizens who are eligible for the above positions can submit their recent CV, cover letter and relevant documents, testimonials, clearly mentioning the position applied via email at rwdchrdepart@gmail.com no later than 7th January 2023, 5 PM

नोट: प्रारम्भीक छनौटमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र लिखित परिक्षामा समावेश गराईने छ । रित नपुगेका, म्याद नाघि आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र (RWDC), दाङ, घोराही

घोराही उप–महानगरपालिका–१५, घोराही दाङ

फोन नं. ०८२–५६०८३७

Please follow & like us :)


© Rural Women Development Center.

Total Visitors

021477