कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ! « Rural Women Development Center
 • TELEPHONE 82-560837
 • EMAIL ADDRESS rwdcnepal17@gmail.com
 • ADDRESS Ghorahi, Dang

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

Please follow & like us :)

Rural Women Development Centre

Rural Women Development Centre-RWDC- (Gramin Mahila Utthan Kendra) was founded in 1993 in Dang district with a vision to “Create a Self-reliant and empowered society”. RWDC has been working for educational rights, women empowerment, reproductive health, income generation, governance, accountability; disasters risk management, climate change resilience, gender equality and human rights for rural backward and marginalized communities with “Zero Tolerance” to gender violence.

DETAILED JOB DESCRIPTION / REQUIREMENTS:

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०६/२५)

हेफर इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रको साझेदारीमा सञ्चालन हुने Innovations in Agri-Livestock Value Chains परियोजनामा तरकारी मूल्य श्रृंखला कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न तपसीलमा उल्लेखित पदको लागि केहि कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकोले रीत पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

आवश्कता सम्वन्धी विवरणः

१. पदः व्यवसाय विकास अधिकृत 

पद संख्याः. १ (एक)

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवः

 • कृषि तथा अर्थशास्त्र बिषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी, सामुदायिक विकास र तरकारीको मुल्यश्रृंखलामा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको ।
 • प्रस्तावना लेखन, प्रतिवेदन तयार र बजेट तथा योजना निर्माण सम्बन्धी अनुभव भएको ।
 • परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकंनको ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • साना किसान सबलीकरण तथा उद्यमशिलता कार्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • कर्मचारी व्यवस्थापन, परिचालन, तालिम व्यवस्थापन र सहजीकरण, सम्वन्धी ज्ञान र सीप भएको ।
 • कृषि तथा पशु वस्तुमा आधारित व्यवसाय, उद्यमशिलता विकासमा महिला तथा यूवाहरुको सहभागिता र सामाजिक परिचालनमा विशेष दक्षता भएको
 • व्यवसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर (micro-soft word, excel, power point, e-mail, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
 • मोटरसाईकल लाईसेन्स भएको र कम्तीमा ८० प्रतिशत समयावधि परियोजना क्षेत्रमा दिन सक्ने ।

मुख्य जिम्मेबारीः

 • परियोजनामा योजना गरेका क्रियाकलापहरुको तोकिएको समयमा गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
 • सहकारी तथ प्रशोधन केन्द्रको व्यवसायको अबसर, सम्भावना तथा चुनौतिहरु पहिचान गरि व्यवसाय विस्तार गर्न सहजिकरण गर्ने ।
 • परियोना क्षेत्रका कृषकहरु र उत्पादनको म्यापिङ्ग तथा तथ्याङ्क संकलन र बजारको माग तथा आपूर्तिको मुल्याङ्कन गरि प्रशोधन केन्द्र तथा बजारसंग सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
 • सहकारी तथा प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा आवश्यक सुधारका लागि सहजीकरण गर्ने ।
 • फिल्ड स्तरिय बैठक, तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्ने  ।
 • परियोजनाका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्र्दै परियोजना कार्य क्षेत्रका किसानहरुलाई प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने ।
 • परियोजना कार्यक्षेत्रका तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गरि संस्था तथा सरोकारबाला निकायमा पेश गर्ने ।
 • मासिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरि संस्था तथा सरोकारवाला निकायमा पेश गर्ने ।
 • सहकारी तथा तरकारी प्रशोधन केन्द्रको व्यवसाय बिस्तारका लागि मूल्यश्रृख्लाका पात्रहरुसँग सम्पर्क तथा समन्वय गरि व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने
 • सहकारी तथा प्रशोधन केन्द्रद्धारा उत्पादित उत्पादनहरुको ब्रान्डिङ्ग तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने ।
 • तरकारी प्रशोधन केन्द्रको व्यवसायिक योजना, दिर्घकालिन तथा रणनैतिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
 • परियोजना सञ्चालन तथा कार्यन्वयनका लागि सरोकारबाला निकायहरुसँग सम्पर्क तथ समन्वय गर्ने ।
 • परियोजनाका असल अभ्यास, सफलताका कथा, सिकाई तथा चुनौतिहरुको अभिलेखिकरण तथा दस्तावेजीकरण गर्ने ।

२.पदः लेखा अधिकृत

पद संख्याः १ (एक) 

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवः

 • वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ वर्षको कार्यानुभव भएको ।
 • लेखाका आधारभुत सिद्धान्तको विषयमा दक्षता भएको ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धी दक्षता भएको र लेखा सफ्टवेर सम्वन्धी ज्ञान तथा सञ्चालन अनुभव भएको ।
 • लेखा प्रतिवेदन तयारी, तथ्याङ्क विश्लेषण, बजेट निर्माण सम्वन्धी ज्ञान भएको ।
 • स्थानीय सरकारको लेखा प्रणाली, वजेट निकासा तथा फछ्यौट र सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया सम्वन्धी ज्ञान तथा अनुभव भएको ।
 • स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 • मोटरसाइकल चलाउन सक्ने र अनुमती पत्र प्राप्त भएको ।
 • नियमित तथा आवश्यकता अनुसार परियोजना कार्यक्षेत्र भ्रमण गर्नु पर्नेछ ।

मुख्य जिम्मेबारीः

 • परियोजनासँग सम्वन्धीत वित्तीय कारोवारहरुको लेखा व्यवस्थापनको सफट्वेयरको प्रयोग गरी लेखा राख्ने ।
 • मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनहरु तयार गरी दातृ निकायमा पेश गर्ने ।
 • बजेट नियन्त्रण र वित्तीय योजनाको तयार गर्नु पर्ने ।
 • परियोजनाको जिन्सी सम्पत्तिहरुको अभिलेख गर्ने तथा अद्यावधिक राख्ने ।
 • परियोजनाको क्रियाकलापहरुको लागि लजिष्टक व्यवस्थापन गर्ने ।
 • कार्यालय व्यवस्थापन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने ।

३.पदः कृषि प्राविधिक

पद संख्याः.  ३ (तिन)

न्युनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवः

 • कृषि विषयमा JT उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ वर्ष वा JTA वा सो सरह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ५ वर्ष सामुदायिक विकास र तरकारीको मुल्य श्रृंखलामा काम गरेको अनुभव भएको ।
 • परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकंनको ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • सानाकिसान सवलीकरण तथा उद्यमशिलता कार्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • कृषि तथा पशु वस्तुमा आधारित व्यवसाय तथा उद्यमशिलता विकासमा महिला तथा यूवाहरुको सहभागिता र सामाजिक परिचालनमा विशेष दक्षता भएको ।
 • उद्यमीहरुको व्यवसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी सीप र अनुभव भएको ।
 • स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर (micro-soft word, excel, power point, e-mail, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
 • मोटरसाईकल लाईसेन्स भएको र कम्तीमा ८० प्रतिशत समयावधि परियोजना क्षेत्रमा दिन सक्ने ।

मुख्य जिम्मेबारीः

 • फिल्ड स्तरिय समुह बैठक, कृषक व्यवसाय पाठशाला, तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठी सञ्ंचालन तथा सहजीकरण गर्ने ।
 • परियोजना कार्यक्षेत्रका किसानहरुलाई प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने ।
 • कृषकहरुको गुणस्तरीय कृषि सामाग्री, आधुनिक प्रविधि, वित्तीय सेवामा पहुंच वृद्धिका लागि सहकारी र निजी क्षेत्रको व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने ।
 • परियोजना कार्यक्षेत्रको तरकारी उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने ।
 • मासिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरि संस्था तथा सरोकारवाला निकायमा पेश गर्ने ।
 • सहकारीको व्यवसाय बिस्तारका लागि मूल्यश्रृंखलाका पात्रहरुसँग सम्पर्क तथा समन्वय गरी बैठकहरु सञ्चालन गर्ने ।
 • परियोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि सरोकारबाला निकायहरुसँग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने ।
 • कृषक समुह र सहकारीको परिचालन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
 • समुदायस्तरका सफलताका कथा तथा सिकाईहरु तयार गरि दस्तावेजीकरण गर्ने ।

४.पदः बजार सहजकर्ता

पद संख्याः  १ (एक)

न्यूनतम योग्यता र कार्यानुभवः

 • स्नातकतह उत्तीर्ण गरि कम्तीमा ५ वर्षको सहकारी क्षमता विकास, कृषि तथा पशुवस्तुको बजारीकरणमा अनुभव भएको ।
 • परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, प्रतिवेदन आदि विषयमा विशेष ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • सानाकिसान सवलीकरण तथा उद्यमशिलता कार्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
 • कृषि तथा पशु वस्तुमा आधारित व्यवसाय तथा उद्यमशिलता विकासमा महिला तथा यूवाहरुको सहभागिता र सामाजिक परिचालनमा विशेष दक्षता भएको ।
 • उद्यमीहरुको व्यवसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी सीप र अनुभव भएको ।
 • स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर (micro-soft word, excel, power point, e-mail, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
 • मोटरसाईकल लाईसेन्स भएको र कम्तीमा ८० प्रतिशत समयावधि परियोजना क्षेत्रमा दिन सक्ने ।

मुख्य जिम्मेबारीः

 • समुह तथा सहकारी मार्फत कृषि तथा पशुवस्तुको सामुहिक बजारीकरण गर्ने ।
 • कृषकहरुको गुणस्तरीय कृषि सामाग्री, आधुनिक प्रविधि, वित्तीय सेवामा पहुंच वृद्धिका लागि सहकारी र निजी क्षेत्रको व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने ।
 • परियोजना कार्य क्षेत्रको तरकारी उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने ।
 • समुह तथा सहकारीहरुको व्यवसाय योजना तर्जुमा गर्ने, व्यवसाय विश्लेषण गर्ने ।
 • समुह तथा सहकारीहरुको क्षमता मापन तथा समीक्षा गर्ने ।
 • मासिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरि संस्था तथा सरोकारवाला निकायमा पेश गर्ने ।
 • सहकारीको व्यवसाय बिस्तारका लागि मूल्य श्रृंखलाका पात्रहरुसँग सम्पर्क तथा समन्वय गरी बैठकहरु सञ्चालन गर्ने ।
 • परियोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने ।
 • कृषक समुह र सहकारीको परिचालन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
 • समुदायस्तरका सफलताका कथा तथा सिकाईहरु तयार गरि दस्तावेजीकरण गर्ने ।
 • समुह तथा सहकारीहरुको व्यवसाय विस्तारका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुमा अनुदान प्रस्तावना तयार गर्न सहजीकरण गर्ने ।
 • निजी, गैर सरकारी संस्था तथा सरकारी निकायहरुसँग स्रोत व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने ।

२. सेवा सुविधा: संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।

३. दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०८०/०७/१०  गते कार्यालय समय भित्र ।

४. परिक्षाको किसिम: लिखित, अन्तवार्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक ।

५. आवश्यक कागजातहरु: कुन पदमा आवेदन गरेको हो सो को विवरण समेत खुल्ने गरी हस्त लिखित निवेदन, व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, सम्वन्धीत विषयको कार्यानुभव पत्र, पासपोर्ट साईजको फोटो र अन्य आवश्यक कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि स्क्यान गरी rwdchrdepart@gmail.com को इमेल वा कार्यालयमा दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ ।

नोट: प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र लिखित परिक्षामा समावेश गराईनेछ । रीत नपुगेका, म्याद नाघि आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन । विज्ञापनको यो सूचना संस्थाको वेवसाईट www.rwdc.org.np मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ ।

पदपूर्ति समिति

ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र

घोराही उपमहानगरपालिका–१५, दाङ

Please follow & like us :)


© Rural Women Development Center.

Total Visitors

021494